Get Applications of Graph Transformations with Industrial PDF

By Rinus Plasmeijer, Marko van Eekelen (auth.), Manfred Nagl, Andreas Schürr, Manfred Münch (eds.)

ISBN-10: 3540676589

ISBN-13: 9783540676584

This e-book constitutes the completely refereed post-proceedings of the overseas Workshop on Graph Transformation with business Relevance, AGTIVE'99, held in Kerkrade, The Netherlands, in June 1999.
The 28 revised complete papers offered went via an iterated strategy of reviewing and revision. additionally incorporated are 3 invited papers, 10 instrument demonstrations, a precis of a panel dialogue, and lists of graph transformation platforms and books on graph variations. The papers are equipped in sections on modularization innovations, disbursed platforms modeling, software program structure: evolution and reengineering, visible graph transformation languages, visible language modeling and gear improvement, wisdom modeling, picture popularity and constraint fixing, approach modeling and look at integration, and visualization and animation tools.

Show description

Read or Download Applications of Graph Transformations with Industrial Relevance: International Workshop, AGTIVE’99 Kerkrade, The Netherlands, September 1–3, 1999 Proceedings PDF

Best international conferences and symposiums books

Euro-Par 2007 Workshops: Parallel Processing: HPPC 2007, - download pdf or read online

This booklet constitutes the completely refereed joint post-workshop complaints of 3 overseas occasions: the overseas Workshop on hugely Parallel Processing on a Chip, HPPC 2007, the UNICORE Summit 2007, and the Workshop on Virtualization/Xen in High-Performance Cluster and Grid Computing, VHPC 2007, held in Rennes, France, in August 2007 in the scope of Euro-Par 2007, the thirteenth overseas convention on Parallel Computing.

Download e-book for kindle: Congress and the Decline of Public Trust by Joseph Cooper

Because the time of Watergate and Vietnam, belief in govt has fallen precipitously. this may simply be sensed within the apathy and divisiveness that now signify American politics, however it is likely to be such a lot essentially printed in ballot facts. the good majority of usa citizens don't belief the govt “to do what’s correct all or many of the time”.

Read e-book online Automata Implementation: Second International Workshop on PDF

This booklet constitutes the completely refereed revised post-workshop court cases of the second one overseas Workshop on imposing Automata, WIA'97, held in London, Ontario, Canada, in September 1997. The ebook provides 21 revised complete papers conscientiously reviewed and chosen for inclusion within the e-book; additionally integrated is an introductory assessment.

Extra info for Applications of Graph Transformations with Industrial Relevance: International Workshop, AGTIVE’99 Kerkrade, The Netherlands, September 1–3, 1999 Proceedings

Sample text

Graph Transformation Modules and Their Composition ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ׸ Ø × Ñ ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø× Ö ×× ÔÓÖØ ÙÒ Ø׸ º º¸ ÕÙ Ð× ÓÒ ÓÑ ´ µ¸ ¼ ÕÙ Ð× ¼ ÓÒ ÓÒ ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø× Ó ÅÇ Û Ö Ò×Ø ÒØ Ó ÅÇ ¼¼ º Á Ø Ð ØØ Ö ×× ÒÑ ÒØ × ÒÓØ Ý ¼¼ ¸ Ø ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ ÒØ ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ô ÐÛ Ý ÅÇ ØÓ Ø × Ñ Ü¹ ¼ ÕÙ Ð× Ø Ý ÜÔÓÖØ ÙÒ Ø× ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× ÓÚ Ö ÓÑ ´ ¼ µ Ò ¼ ¼ ¼¼ ÅÇ Ò 25 ÅÇ ¼¼ Ì × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ × Ò ÓÒ× ÕÙ Ò º Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Ñ Ý ×Ô ¬ Ò Ö Ô Ð ÓÖÑ × Ò ØÛÓÖ Ó ÑÓ ÙÐ × Û Ø Ô ÖØ Ð ×× ÒÑ ÒØ× × ×º Á Ø Ò ØÛÓÖ × Ý Ð Ò ÒÓ ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø × Ò×Ø ÒØ Ø ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ¸ Ø Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ ÒØÓ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÑÓ ÙÐ Ý ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ¸ Û Ý Ð × ÓÖÑ Ð × Ñ ÒØ ×º Ì ÜÔÓÖØ ÒØ Ö Ó × ÕÙ Ò Ó ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× × ÑÓÖ ÓÖ Ð ×× Ø ÙÒ ÓÒ Ó ÐÐ ÜÔÓÖØ ÒØ Ö ×Ó Ø ÒÚÓÐÚ ÑÓ ÙР׺ Ì × × Ù× ÙÐ Ø ÜÔÓÖØ ÙÒ Ø× × ØÙ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö׸ ÙØ Ò Ø Ò Ø Ñ Ý × Ö Ð ØÓ × ÐÐ Ú Ð Ð ×ÓÑ Ó Ø Ñº Ì × Ñ Ý Ú Ý ÒÓØ Ö ÑÓ ÙÐ Ù Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ò Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ò ÜÔÓÖØ Ö ×ØÖ Ø ÓÒ Û ÐÐÓÛ× Ø Ö ×ØÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÜÔÓÖØ ÒØ Ö Ó ÑÓ ÙÐ ØÓ ×Ù × Øº Ü ÑÔÐ × º ÐÐ ÓÒ× Ö × ÖØ Ø Ö Ò Ð ×Ø ÑÓ ÙÐ × Ù×× ÑÓ ÙÐ Ö Ù× ¸ Û Ö ¾Æ ½ Ò ÓÙÖ × Ö × Ó Ü ÑÔÐ × Û Ù× Ô Ö Ñ Ó Ý ÜÔÓÖØ ×× Ò ÒÙÑ Ö× Ñ Ö ¸ Ö ×ØÖ Ø Ñ Ö ¸ Ö ×ØÖ Ø Ì × ØÓ ÔÔÐÝ Ø ÙÒ Ø ×× Ò ÒÙÑ Ö׸ Û × ×ÙÔÔÓ× ØÓ Ý Ð Ö Ô × Û Ó× ÒÓ × Ö Ð ÐÐ Û Ø ÒÙÑ Ö× Ò Æ ¸ Ò Ø Ò Ø Ö ½ ß ß Ñ Ö ÐÐ ÒÓ × Ð ÐÐ Ö ×ØÖ Ø Ø Ö Ô ØÓ Ø Ý ÒÙÑ ×Ù Ö Ô Ö Ð ×× Ø Ò Ù Ò Ò Ö ÑÓÚ Ø Ý Ø × ÒÓ ×º ÒÙÑ Ö× ÓÖ Ï × ÐÐ ÓÑ Ø Ø ÜÔÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ñ Ö Ò Ö ×ØÖ Ø¸ Û × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö º ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø Ó Ô Ø × Ý Ù Ð ¹ ÇÒ Ñ Ý ÒÓÛ Ò×Ø ÒØ Ø Ø Ö Ø ÓÒ ¸ Û Ö ´ÔÖ ÔÖÓ ×× Ò µ ¾ Ò Ô Ø × ÙÒ Ö Ø ¸ Ò Ø Ò Ò¹ ×Ø ÒØ Ø ×× Ò ÒÙÑ Ö× Ò Ö Ù× Û Ø Ø ÜÔÓÖØ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø × Ù×× ÓÒ Ø Ø Ò Ó × ÓÖØ ×Ø Ô Ø × Ó Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÑÓ ÙÐ º Ê ÐÐ Ò Ø Ü ÑÔÐ ¿¸ ´ÔÖ ÔÖÓ ×× Ò µ Ø Ò Ñ Ö Û ÐÐ Ñ Ö Ü ØÐÝ Ø Ó× ÒÓ × Ó Ø ÒÔÙØ Ö Ô Û Ø ¥ Û Ò Ö ÖÓÑ Ø ÕÙ ÖÝ ÒÓ ÓÒ Ô Ø Ó Ð Ò Ø ¸ Ò Ö ×ØÖ Ø Ö ×ØÖ Ø× Ø ÒÔÙØ Ö Ô ØÓ Ø ÒÓ × ÓÒ ×Ù Ô Ø ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Û ÓÓ× ´ÔÖ ÔÖÓ ×× Ò µ ÙÒ Ö Ø Ò Ð Ø ½ Ø Ò Ö ×ØÖ Ø Ö ØÙÖÒ× Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÒÔÙØ Ö Ô Ø ÕÙ ÖÝ ÒÓ ÐÓÒ × ØÓº 26 Frank Drewes et al.

Graph Transformation Modules and Their Composition 29 Ñ Ø ÓÒ ÙÒ Ø× Ò ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö׺ Ì ÑÔÓÖØ Ö Ö× ØÓ ×Ô ¬ ÑÓ ÙÐ × Û Ø ÒÓÛÒ × Ñ ÒØ × Û Ö × ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö × ÐÓÓ× × Ñ ÒØ × Ò Ñ Ý Ò×Ø ÒØ Ø Ý ÜÔÓÖØ ÙÒ Ø× Ó ÓØ Ö ÑÓ ÙР׸ Ò Û Ý Û × ÒÓØ ÒÓÛÒ Ò Ú Ò ´ ÙØ × Ø ×¬ × Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Öµº ÁÒ×Ø ÒØ Ø ÓÒ × ÓÒ Ú ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ¸ Û × Ö Ø Ö Ò Ö Ð¸ ÙØ × ÑÔÐ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ø × × ÓÒ Ø ÙÒ ÓÒ Ó ÑÓ ÙÐ × Ò ¸ Ø Ù׸ × ÒÓØ Ö ×ØÖ Ø ØÓ ÔÙÖ Ò×Ø ÒØ Ø ÓÒ Ó ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø× Ò Ò ÒØÙ Ø Ú × Ò× º Ë Ò Ø ÓÒ ÔØ × ÕÙ Ø Ò Û ´ ÔÖÓÔ ÖØÝ Û Ø × Ö × Û Ø ÐÐ ÓØ Ö Ú Ò ÑÓ ÙÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÓÒ ÔØ× ÓÖ Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ×µ Ø Ö × ×Ø ÐÐ ÐÓØ Ó ÛÓÖ ØÓ ÓÒ ÓÒ × Ú Ö Ð Ð Ú Ð׺ ÇÒ Ø ÓÒ ÔØÙ Ð Ò Ø ÓÖ Ø Ð Ð Ú Ð× Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ò Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ú ØÓ ÛÓÖ ÓÙظ Û Û ÐÐ ÔÖÓ ÐÝ Ð ØÓ ÙÖØ Ö ÜØ Ò× ÓÒ׸ Ö ×ØÖ Ø ÓÒ׸ ÓÖ ÑÓ ¬ Ø ÓÒ׺ ÓÒ ÖÒ Ò Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ Ó ÔÖ Ø Ð ÔÔÐ Ð Øݸ ÓÒ × ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔØ× ÔÖ × ÒØ Ö Ò ØÓ Ù× Ø Ñ ÓÖ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ð Ö ¹× Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò ÓÖ Ö ØÓ ¬Ò ÓÙØ Û Ø Ö Ø Ý Ö ÔÔÖÓÔÖ Ø ØÓ Ò Ð ÒÓÒ¹ØÓÝ Ü ÑÔР׺ ÁØ × Ñ× Ð Ö¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó ­ Ü Ð Ò ÔÓÛ Ö ÙÐ ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ÓÒ ÔØ× × ÓÒ Ó Ø ÒØÖ Ð ÔÖ Ö ÕÙ × Ø × ÓÒ Ñ× Ø Ù× Ò Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×Ô ¬ Ø ÓÒ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ö Ð¹ÛÓÖÐ ×Ý×Ø Ñ׺ ÒÓÛÐ Ñ Òغ Ï Ø Ò Ø Ö Ö × ÓÖ Ø Ö Ø ÐÐ Ò Ù× ÙÐ Óѹ Ñ ÒØ׺ Ê ÖÒ × · À Å Ö Ò ÂÓÖ Ì ÒØÞ Öº Ó Ê Í× Ö · ÓÓ Ö Ö Ô Ð׸ ÃÙ× Ò Ö Ö Ô Ò × ÙÐ ÓÒ Ô × ½¿ ß½ ÔØ× Ò ÔØ ÓÖ ¬ Ø ÓÒ ÀÓ«Ñ ÒÒ¸ À Ò×¹ Ò ÙÖÖ¸ ¸ ½ Ì ÓÖ Ò Ð׸ × ÊÓ×× ¸ À ÖØÑÙØ Ó Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º ×ÓÒº Áº  º ÓÐ Ý Ë Ò ÍÒ ¬ ¸ Ö Ò ÖÞ ÓÖÞ ÊÓÞ Ò Ö Ò Ö ÓÙ Ð ÔÔÖÓ ÔÙ× ÓÙØ × ØÓ ÔÔÖÓ Ö Ô Ö ¸ Ê Ë Ó º ÁÒ ÊÓÞ Ò Ö ÊÓÞ ¸ º Ö Ö Ô ÓÖ Ò Ð׺ ÈÖ Ñ Ø Ò × Ñ ÒØ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ׺ ÁÒ ÙÒÝ ×Ô Ø Ðº Ø× Ó Ê ¸ Ö ÓÖ Ò Ð׸ À Ò×¹ÂÓÖ ÃÖ ÓÛ× ¸ Ò ÖÞ ¸ ÓÖÞ ÊÓÞ Ò¹ ÔÓÖ ¸ ½ Ö º ÌÓ ¸ À Ò×¹ÂÓÖ ÔÔ Ö Ô ÃÖ ÓÛ× ¸ Í Ó ÅÓÒØ Ò Ö ¸ ØÓÖ׺ ÒØ ¬ ¸ Ë Ò ÔÓÖ ¸ ½ º ÌÓ Ë Ò¹ Öº Ò ÖÞ ÓÖÞ ÊÓÞ Ò¹ À Ò ÓÓ Ó Ö Ô Ö ÑÑ Ö× Ò ÓÑÔÙØ Ò Ý ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ÎÓк ¿ ÓÒ ÙÖÖ Ò Ý¸ È Ö ÐÐ Ð ×Ѹ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ö ¸ Ö ¸ º Ö À ÖØÑÙØ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ ØÓÖ׺ Ø ¬ ¸ Ë Ò Ò ÅÓ Ð Ò Ä Ò Ù Ö ÑÑ Ö× Ò ÓÑÔÙØ Ò Ý À Ò ÓÓ Ó Ö Ô ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ÎÓк ¾ ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ Ä Ò Ù × Ò ÌÓÓÐ׺ ÏÓÖÐ Ö ¸ Ö Ë º Ð Ò × ½ ¿ß¾ Ö ÑÓ ÖØ Ò ¸ ¿ ´½µ ½ß Ð ÄÓÛ º ÓÒ ÔØ Ö ¿¸ Ô À ÖØÑÙØ ¸ и ÈÐÙÑÔ¸ Ò ¸ Í Ó ÅÓÒØ Ò Ö ¸ Å À ÖØÑÙØ Ö Ø À ØÐ Ö ÑÑ Ö× Ò Ì Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë ¹ Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ ½ º ½¼ ¿ Ó ÓÖÖ Ð¸ Ù ÙÒݸ À ÖØÑÙØ ¸ ÚÓÐÙÑ Ò ÒÒ ¸ ×ÓÒ¹Ï ×Рݸ ½ ÈÖÓ º Ô ÖØ Á ÃÅÊ Ò Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ ×Ô º º ØÓÖ׺ À ÃÊ ÓÖ ¸ Ë ¸ º ÊÙÑ Ù Â Ò ÅÊ ×¸ ÓÑÔÙØ Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò º Ê Ö ÃÖ ÓÛ× ÔÔ Öº Ö Ô ÏÓÖÐ 30 Frank Drewes et al.

Sch¨urr, and M. ): AGTIVE’99, LNCS 1779, pp. 31-45, 2000. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000 32 M. Große-Rhode et al. Ò ÑÓ Ð Ý Ö Ô ×Û Ö ×Ø ÝÒ Ñ Ú ÓÖ × × Ö Ý Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒº ÌÓ Ñ Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ×ØÖ ÙØ ×Ý×Ø Ñ× Ø Ö Ù× Ó ×Ô ¬ Ø ÓÒ× Ò ×Ó ØÛ Ö × ÑÔÓÖØ Òغ Ù ØÓ Ø × ÔÓ Òظ ÑÓ Ð Ò Ø Ò ÕÙ × × ÓÙÐ Ó ¹ Ö Ò Ô×ÙÐ Ø ÓÒ Ò Ö ¬Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÔØ× ØÓ ×ÙÔÔÓÖØ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ó ×Ý×¹ Ø Ñ ÒØÓ ÓÒ ÙÖÖ Òظ ÓÑÑÙÒ Ø Ò ×Ù ×Ý×Ø Ñ׺ Ë Ú Ö Ð ÔÔÖÓ × ØÓ ÑÓ ÙÐ Ö Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ò ÓÒ× Ö ´× À Ì ÓÖ Ò ÓÚ ÖÚ Û ÓÒ × Ú Ö Ð ÑÓ ÙÐ ÓÒ ÔØ× Ò ÐÙ Ò Ø Ó× ÓÖ Ê Ò ÈÊÇ Ê Ëµ¸ Ñ ÒÐÝ Û Ø Ò Ò ÙÒ ×ØÖ ÙØ × ØØ Ò º Ï Ø Ò Ø × Ô Ô Ö¸ Û ÓÒ× Ö ÑÓ ÙÐ Ö Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ×ØÖ ÙØ × Ñ ÒØ ×º ÓÑÔ Ö Ò ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÛØ ÔÖ Ú ÓÙ× ÓÒ ¸ ÐÐ Á Ç ×Ý×Ø Ñ× ÌË ¸ ÑÓ ÙÐ ÓÒ ÔØ ÓÖ × ÑÔÐ Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð×Ó ÓÑ Ò ÐÓÒ Û Ø ×ØÖ ÙØ × Ñ ÒØ ×¸ ÓÙÖ ÑÔ × × ÒÓÛ Ð × ÓÒ ÑÓ ÙÐ × ÓÖ ØØÖ ÙØ Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ¹ ØÖÓк Ì Ö Ô Ð ÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ ÙÐ × ÓÐÐÓÛ× Ø ÍÅĹÒÓØ Ø ÓÒ × Ö × ÔÓ×× Ð ¸ º º Û Ö Ú Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÑÓ Ð Ò Ð Ñ ÒØ× Ö Ù× º ÑÓ ÙÐ ÓÒØ Ò× ØÝÔ Ö Ô ØÓ ÑÓ Ð Ø Ó Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × Û Ö ÔÓ×× Ð Ò ÔÖ Ò ÔÐ º È ÖØ× Ó ØÝÔ Ö Ô ´Û Ñ Ý ÓÚ ÖÐ Ôµ Ò Ð Ö × ÜÔÓÖØ ÒØ Ö ×º Ì × Ù Ö ÒØ × ×ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò × ÑÙÐØ Ò ¹ ÓÙ×ÐÝ ÐÐÓÛ× Ö Ø ÜÔÓÖØ Ó ÖØ Ò Ó Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ×º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ô ÖØ× Ó ØÝÔ Ö Ô Ø Ø Ö Ö ÕÙ Ö ÖÓÑ Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ñ Ý Ñ Ö × ÑÔÓÖØ ÒØ Ö¹ ׺ Ì Ö Ô Ð ÒÓØ Ø ÓÒ Ó ØÝÔ Ö Ô × ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ó ÍÅÄ Ð ×× Ö Ñ׺ Ì ÝÒ Ñ Ú ÓÖ Ò Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÑÓ ÙÐ × × Ö Ý Ñ Ø Ó ×º × ÓÔ Ö Ø ÓÒ × ÑÓ Ð Ý Ù×Ø ÓÒ Ö Ô ÖÙÐ º ÓÑÔÐ Ü Ø ÓÒ× Ö ×Ô ¬ Ý ÖÙÐ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Û ÓÒØ Ò Ø ÓÒØÖÓÐ ­ÓÛ Ó ÖØ Ò ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ ÊÙÐ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö Ö Ô ÐÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ö ×ØÖ Ø Ø Ú ØÝ Ö Ñ× Ò ¸ Ø Ù׸ Ö × Ñ Ð ×ØÓÖÝ Ö Ñ× Â º Ý ÜÔÓÖØ Ò Ñ Ø Ó ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø× Ò Ñ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ÔÙ Ð × ¸ ÙØ Ð×Ó ÖÙÐ Û × Ö ×Ø « Ø Ó Ø Ñ Ø Ó ÓÒ Ø ÜÔÓÖØ Ð ØÝÔ ×º ×Ù × Ø Ó ÑÓ ÙÐ ³× ÖÙÐ × Ñ Ý Ð Ö × ÑÔÓÖØ ÖÙР׺ Ì ÑÔÓÖØ ÖÙÐ × ×Ø Ø Û Ø × Ò ÝØ Ó Ý Ñ Ø Ó × ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ù× ØÓ × Ö ÓÖ Ø Ö Ø ÜÔÓÖØ× Û Ø Ò Ò ØÛÓÖ º Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÑÓ ÙÐ × ÓÑÑÙÒ Ø Ý ÓÒÒ Ø Ò Ò ÑÔÓÖØ Ó ÓÒ ÑÓ ÙÐ ØÓ Ò ÜÔÓÖØ Ó ÒÓØ Öº Ì × ÓÒÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ø ØÝÔ Ö Ô × × Û ÐÐ × Ø Ñ Ø Ó × × Ð Ø Ø Ó× Ô ÖØ× Ó Ø ÜÔÓÖØ ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÖ Ø ÓÒÒ Ø ÑÔÓÖغ Ë Ò ÑÓ ÙÐ × Ñ Ý ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö × Ú Ö Ð × Ø ×¸ Ö ÑÓØ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø × ÔÐ Û Ò Ú Ö ×Ù Ò ÑÔÓÖع ÜÔÓÖØ ÓÒÒ Ø ÓÒ × Ù× º Ë Ñ ÒØ ÐÐÝ ÑÓ ÙÐ Ö Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ × ÓÒ× Ö ØÛ ¬Ö×Ø Û Ò¹ Ú ×Ø Ø Ø Ú ÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò « Ö ÒØ ÑÓ ÙÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì Ö ¹ Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ó Ý¸ ÜÔÓÖØ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ö × Ñ Ý Ð×Ó Ù× ÓÑÔÓ× ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ÓÑÔÓ× Ö Ú Ø ÓÒ׺ Ì ÑÔÓÖØ ÒØ × Ñ ÒØ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ×Ù Ö Ð Ø ÓÒ × Ø ÔÖ × ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÖ Ò ×ØÖÓÒ Ö ÓÖ Û Ö × Ò× Ú Ò ÒÝ Ö Ú Ø ÓÒ Ó º º Ò ÜÔÓÖØ ÒØ Ö ¸ Ø Ö × ÓÖ¹ Ö ×ÔÓÒ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ´ Ó Ýµ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ú × Ð Ô ÖØ Ó Ø × Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ò × Û Ø Ø ÜÔÓÖØ Ö Ú Ø ÓÒ ´×ØÖÓÒ ÔÖ × ÖÚ ¹ Ø ÓÒµ¸ ÓÖ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ú Ø ÓÒ ´ Ò Ø Ó Ýµ Ð× Ò Ñ Ý ×Ù ×ÙÑ ÒÓØ Modeling Distributed Systems by Modular Graph Transformation 33 ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ö Ú Ø ÓÒ ÙØ Ð×Ó ÙÖØ Ö Ø ÓÒ× ´Û ÔÖ × ÖÚ Ø ÓÒµº Ì Û ÔÖ × ÖÚ Ø ÓÒ Ù Ö ÒØ × Ø Ð ×ظ Ø Ø ÒÓØ Ò ÛÖÓÒ ÔÔ Ò× Ø Ñ Ø ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø ÒÓØ Ò Ø ÐÐ ÔÔ Ò׺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Û Ø ÑÓÖ Ò Ö Ð ÔÓ ÒØ Ó Ú Û × Ò ÓÙÖ Ó Ð × ØÓ Ù× ÑÓ ÙÐ Ö Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ ×Ô Ý ×ØÖ ÙØ ×Ý×Ø Ñ׸ Û ÒØÖÓ Ù ÑÓÖ ÓÚ Ö × Ñ ÒØ × × ÓÒ ×ØÖ ÙØ ØÝÔ Ö Ô Ö ÑÑ Ö׺ Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø × Ô Ô Ö¸ ÐÐ ÓÒ ÔØ× Ö ÒØÖÓ Ù ÐÓÒ ÖÙÒÒ Ò Ü ÑÔÐ Û × ´× ÑÔÐ µ ×ØÖ ÙØ ¬Ð Ñ Ò Öº Ï ÓÒ× Ö Ð ÒØ¹× ÖÚ Ö ×Ý×Ø Ñ ÒÛ Ø Ð ÒØ Ñ Ý Ö ÔÐ Ø ¬Ð × ÖÓÑ Ø × ÖÚ Ö³× × Ø º Ì ÜÔÓÖØ Ó Ø × ÖÚ Ö ÓÒØ Ò× Ö ÔÐ Ð ¬Ð ׸ ÙØ Ù×Ù ÐÐÝ Ø Ð ÒØ Ù×Ø Ò × ×Ñ ÐÐ ÑÓÙÒØ Ó ÜÔÓÖØ ¬Ð × Ò Ö ÔÐ Ø × ÓÒÐÝ Ø Ó× º ¾ ÓÒØÖÓÐÐ Ò ÊÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ý Ø Ú ØÝ Ö Ñ× Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô ¬ Ø ÓÒ ÓÒ× ×Ø× Ó ØÝÔ Ö Ô ¸ ×Ø ÖØ Ö Ô Ò ¬Ò Ø × Ø Ó Ñ Ø Ó ×º ÌÝÔ Ö Ô × × Ö Ø ×Ø Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ×¸ º º Ó Ø ØÝÔ × Ò Ø ØÝÔ × Ó Ø Ö ØØÖ ÙØ × × Û ÐÐ × Ö Ð Ø ÓÒ׺ Ñ Ø Ó × ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ò Ñ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ð ×ظ Ò Ó Ýº Ì Ó ÝÑ Ý ÖÙÐ ÓÖ Ò Ø Ú ØÝ Ö ÑÛ Ñ Ý ØÖ Ö ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ø Ú ØÝ Ö Ñ× Ö Û Ðй ÒÓÛÒ ×Ù Ð Ò Ù Ó Ø ÑÓ Ð Ò Ð Ò Ù ÍÅÄ ÍÅÄ º × Ò Ü ÑÔÐ ¸ Û ÓÒ× Ö ¬Ð Ñ Ò Ö Û Ø Ø× ØÝÔ Ð Ñ Ø Ó × ×Ù × Ö Ø Ò Ò Û ¬Ð ¸ ÙÔ Ø Ò ¸ ÓÔÝ Ò Ò Ö Ò Ñ Ò Ø Ò ÔÓ×× ÐÝ ×ØÖÓÝ Ò Øº ÁÒ ÙÖ ½ Ø ØÝÔ Ö Ô × Û ÐÐ × Ø Ñ Ø Ó × Ö × ÓÛÒº Ì ×Ø ÖØ Ö Ô × ÑÔØݺ Ì Ó × Ó Ø ÙÔ Ø Ñ Ø Ó × Ö Ô Ø Ò ÙÖ ¿º Ì ÓØ Ö Ñ Ø Ó Ó × Ö ÒÓØ ÔÖ × ÒØ ¸ ÙØ × ÓÙÐ Ñ Ò ÐºÌ Ñ Ø Ó × Ñ ÒØ ÓÒ Ö Ù×Ø ×Ù × Ø Ó Ñ Ø Ó × Û × ÓÙÐ ×ÙÔÔÓÖØ Ý ¬Ð Ñ Ò Öº Ä Ø Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó × Ö ÒØÖÓ Ù ÐÒ ÛØ Ø Ö ÔÐ Ø ÓÒ Ó ¬Ð × Ò ×ØÖ ÙØ ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ Server (File Manager) types: TmpFile File String fname String fcont Date lm String fcont Date lm String mode Update String fcont Date lm º ½º × ÑÔÐ Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô methods: newFile (String fn) localUpdate (String fn, String c, Date d) copy (String fn1, String fn2) rename(String fn1, String fn2) destroyFile(String fn) newLocalUpdate (String fn, String c, Date d) repeatedLocalUpdate (String fn, String c, Date d) ...

Download PDF sample

Applications of Graph Transformations with Industrial Relevance: International Workshop, AGTIVE’99 Kerkrade, The Netherlands, September 1–3, 1999 Proceedings by Rinus Plasmeijer, Marko van Eekelen (auth.), Manfred Nagl, Andreas Schürr, Manfred Münch (eds.)


by Paul
4.1

Rated 4.46 of 5 – based on 47 votes